DODATNA STROKOVNA POMOČ

 

V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je v začetku šolskega leta 2020/2021 vključenih 29 učencev, ki so v skladu z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z izgubo sluha, dolgotrajno bolni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani in otroci z avtističnimi motnjami. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami je imenovana strokovna skupina za načrtovanje, pripravo in izvajanje individualiziranega programa. Po trenutni statistiki bo za učence s posebnimi potrebami dodeljenih 107 ur dodatne strokovne pomoči in svetovalnih storitev. Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč bo izvajalo 14 učiteljev in 7 strokovnih delavk za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj: socialna pedagoginja Monika Pavlović, pedagoginja Damjana Kladnik, specialni pedagoginji Lucija Polenik in Martina Pfeifer, surdopedagoginji Nadja Koštomaj in Nadja Šturbej ter logopedinja Mateja Ovčar. Na šoli bo na vsakih 14 dni prisotna Tanita Pražen, logopedinja, ki jo zagotavlja občina. Na podlagi soglasja staršev bo preverila in obravnavala učence na govorno jezikovnem področju.

Zunanje strokovne sodelavke opravljajo dodatno strokovno pomoč na naši šoli po naslednjem urniku:

 

Zap. št.

 

Ime in priimek

URNIK

 

DAN

URA

 

1.

Lucija POLENIK

VSAK DAN

7.45-13.45

2.

Martina PFEIFER

PONEDELJEK, SREDA

11.20-12.45
12.00-12.45

3.

Tanita PRAŽEN

TOREK (na 14 dni)

8.20-11.55 

4.

Nadja KOŠTOMAJ

TOREK

8.20-9.55 

5.

Mateja OVČAR

SREDA

7.30-8.15

6.

Nadja ŠTURBEJ

ČETRTEK

7.30-11.05