ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK

Šola skrbi za preventivno zdravstveno varstvo učencev. Pri tem sodeluje z Dispanzerjem za šolske otroke in mladino ZD Celje pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih in cepljenjih ter preventivni dejavnosti na področju vzgoje za zdravje in zobozdravstva. Zdravstveno varstvo poteka  skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE IN MLADINO

Šolska zdravnica, dr. Tanja Zbašnik Mulec, dr. med., spec. pediatrije, se nahaja v ambulanti št. 3. Kontaktna oseba za sistematične preglede je VMS ga. Simona Hliš.

Učenec dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet šolskih dni in je obiskal zdravnika. Celoletna opravičila od pouka športa pridobivajo otroci pri zdravniku skupaj s starši.

Delo v dispanzerju za šolske otroke in mladino poteka vsakodnevno od 7. do 14. ure, ob ponedeljkih pa od 13. do 20. ure. Podrobnejši razpored zdravnic je dosegljiv na spletni strani šolskega dispanzerja.

SISTEMATSKI PREGLEDI

Sistematski pregledi bodo v šolskem letu 2021/2022 potekali v Dispanzerju za šolsko otroke in mladino v dopoldanskem času. Učence spremlja razrednik, kateremu zdravnik po pregledu poda sliko zdravstvenega stanja razreda. 

  1. razred (september)

Učenci pridejo na pregled v spremstvu razrednika. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Gibam se), ki jih ozavešča o pomenu redne telesne dejavnosti za zdravje. Izpolnijo anketo o življenjskih navadah in razvadah,  ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalne teste, zaključek pregleda. Pregled vključuje preverjanje sluha z audiometrom. Otroci oddajo tudi kri in urin za diagnostiko slabokrvnosti in bolezni ledvic. Deklice imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti infekciji s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo raka na materničnem vratu in genitalne bradavice.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

  1. razred (oktober)

Otroci pridejo na pregled pridejo v spremstvu razrednika. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Odraščanje), da se otroke čim bolje pripravi na obdobje odraščanja in sprememb v mladostništvu. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalne teste, zaključek pregleda. Deklice imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti infekciji s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo raka na materničnem vratu in genitalne bradavice.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.9. razred (januar)

  1. razred (januar, februar)

V devetem razredu se učenci odločajo o poklicu in srednji šoli. V februarju se po potrebi izdajajo zdravniška potrdila za tiste učence, ki se vpisujejo na srednje šole, ki imajo zdravstvene zahteve za vpis. Seznam teh šol je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis. Zdravniška potrdila so vezana na sistematski pregled v osmem razredu in jih plača zdravstvena zavarovalnica, vendar le prvo potrdilo. Če si učenec glede vpisa premisli, mora vsako naslednje potrdilo plačati.

  1. razred (marec, april)

Otroci pridejo na pregled v spremstvu učiteljice. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Zdrav način življenja prvošolca) z namenom, da se pri učencih spodbudi razmišljanje o zdravem načinu življenja na različnih področjih, varni poti v šolo, prehrani, gibanju, spanju, sedenju, šolski torbici. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Sistematski pregled in cepljenje prvošolcev vključuje cepljenje proti hepatitisu B (tretja doza) in preiskava sluha (audiometrija).

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

  1. razred (marec, april)

Otroci pridejo na pregled v spremstvu učiteljice. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Dobra drža pri otrocih) z namenom, da se jih poskuša vzpodbuditi k izbiri kakovostnih dejavnosti ter ozavestiti o pomenu dobre drže. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Otroci so ob pregledu cepljeni proti davici, oslovskemu kašlju in tetanusu.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

Šolski novinci (april, maj)

V tem času potekajo pregledi otrok pred vstopom v šolo. Otroci so cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B (prva doza). Po štirih tednih so povabljeni na drugo dozo proti hepatitisu B (prva in druga doza) v spremstvu staršev, tretjo dozo pa dobijo praviloma na sistematskem pregledu v prvem razredu. Otroci so na pregled vabljeni s starši na podlagi seznama vpisanih po zaključku vpisnega postopka.

Namenski pregledi

To so kontrolni pregledi po sistematičnih pregledih,  kamor otroke vabijo osebne zdravnice. Sem spadajo tudi pregledi pred odhodom na zdravstveno letovanje. Pregledi pred odhodom na letovanje, ki ni medicinsko indicirano, so samoplačniški.

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Na šoli bo v šolskem letu 2021/2022 potekal preventivni program zdravstvene vzgoje pod okriljem Centra za krepitev zdravja. Izvajalke preventivnih predavanj so višje medicinske sestre: Alenka Livk, Barbara Ramšak in Barbara Krajnc.

 

Tematski razpored predavanj po razredih je v preglednici.

 

RAZRED

 

TEMA

 

1. razred

 

Zdrave navade

 

2. razred

Osebna higiena

 

3. razred

 

Zdrav način življenja (zdrava prehrana, gibanje)

 

4. razred

Skrb za telo (varovanje čutil in hrbtenice)

 

5. razred

Preprečevanje poškodb in prva pomoč

 

6. razred

Odraščanje (varovalna vedenja)

 

7. razred

Pozitivna samopodoba in stres

 

8. razred

Zasvojenost

 

9. razred

Vzgoja za zdravo spolnost

 

 

Dodatne možne vsebine: Prva pomoč, Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Zdrava prehrana (sestavljanje obrokov z modelčki), Zaščita pred soncem, Kontrola umitih rok z lučko.

 

ZOBOZDRAVSTVO

Za osnovnošolce se bodo tudi v tem šolskem letu izvajali sistematski pregledi zob. Zobozdravstvene preglede izvaja mladinska zobozdravnica Irena Zavodnik, dr. dent. med., ki ima ambulanto št. 11, v stavbi Zdravstvenega doma Celje, v 2. nadstropju – trakt E. Terminski plan zobozdravstvenih sistematskih pregledov določamo v sodelovanju z medicinskima sestrama zobozdravstvene preventive, go. Brigito Novak in go. Sejado Kahvedžić.

Razredniki posameznih razredov vodijo učence na sistematske preglede zob. Po razporedu JZ ZD Celje imajo učenci od 1. do 5. razreda pregled ob 8. uri zjutraj, od 6. do 9. razreda pa ob 11. uri. Prvi razredi bodo dobili vabila za sistematski pregled zob v popoldanskem času skupaj s starši. Pregledi se bodo izvajali tudi v tistih razredih, ki lani niso bili pregledani. Ob sistematskem pregledu zob se bodo izvajala tudi preventivna predavanja. 

Akcija, namenjena spremljanju čistosti zob in navajanju učencev od 2. do 5. razreda k rednemu in natančnemu umivanju, pri kateri se približno enkrat mesečno nenapovedano (naključno izbranim otrokom) s pomočjo testne tablete naredi kontrola čistosti zob, se s septembrom še ne bo začela. Izvajala se bo tekom šolskega leta, v kolikor bodo tako dopuščale zdravstvene oz. epidemiološke razmere.