STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO

Strokovno bibliotekarsko delo obsega nabavo, obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva. V času delovnega časa knjižničarka strokovno nabavi in obdela knjižnično gradivo. Obiskuje založbe in knjigarne, sprejema potnike ter obdela knjižnično gradivo. 

Izposoja knjižničnega gradiva poteka individualno in skupinsko (OPB, 1. razredi, knjižnična-informacijska znanja, eventuelna nadomeščanja) v času odpiralnih ur knjižnice.

        

IZVAJANJE KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH ZNANJ

Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij.
Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo katerega koli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno v vseh oddelkih. 
Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Splošni cilji:
– učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetsko uživanje
– učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja;
– učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne
Knjižnična informacijska znanja izvaja knjižničarka v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij.

PRIPRAVA RAZSTAV V KNJIŽNICI IN NA ŠOLSKIH PANOJIH

Knjižnični in šolski panoji predstavljajo pomembne obletnice, knjižnične novosti, kulturno dogajanje na šoli in v občini ter prikazujejo dejavnosti šole.

TEKMOVANJE ZA BRALNO PRIZNANJE

Tekmovanje za bralno priznanje »S knjigo v svet« se na šoli začne vsako leto 17. septembra ob dnevu zlatih knjig in traja do konca aprila. V tekmovanje so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Na razredni stopnji vodijo tekmovanje razredničarke, na predmetni stopnji pa učiteljice slovenščine.
Na III. OŠ Celje so nas ob zaključku tekmovanja za bralno značko (bralno priznanje) v preteklosti že obiskali številni kulturni ustvarjalci

 

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE

Bralna značka za starše, stare starše, učitelje, prijatelje in znance bo letos potekala sedmič. Odrasli, ki bodo na roditelsjkih sestankih povabljeni k sodelovanju, bodo priporočila pošiljali po elektronski pošti, ki jih bomo ob zaključku šolskega leta zbrali v brošuri Kaj brati. Bralci bodo pred vsakimi počitnicami po elektronski pošti prejemali kupček priporočil, vse dogajanje pa lahko spremljate na šolski spletni strani v zavihku Šolska knjižnica/Bralna značka za odrasle.

Verjamemo, da smo pripravili teren dejavnosti, ki jo na šoli čaka svetla prihodnost. Navsezadnje je branje dejavnost, ki je neločljivo povezana z delovanjem šole, pozitiven zgled, ki ga starši damo otroku z branjem knjig v družinskem okolju, pa je neizmernega pomena za otrokov osebnostni razvoj. 


NOČ BRANJA

Noč branja je projekt, ki se je prvič uveljavil leta 1988 v Nemčiji, v Sloveniji pa so prvo noč branja izvedli leta 2007 na Osnovni šoli Prestranek. Leta 2011 je noč branja izvedlo več kot 30 šol po Sloveniji. Tudi na III. OŠ smo v šolskem letu 2011/2012 prvič izvedli noč branja z Mačkom Murijem, saj so bili vanjo vključeni učenci interesne dejavnosti pravljična ustvarjačnica. Cilji noči branja so: doživeti branje kot dogodek, poudariti pomen knjige za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijati veselje do branja ter kreativnost in kritično razmišljanje ob in po branju ter druženje.
Noč branja bomo izvedli v 2. polovici šolskega leta po dogovoru z učiteljicami.

 

RADI BEREMO

Trikrat letno bomo brali vsi na šoli; zatopljeni bomo v svoje knjige, ki jih bomo prinesli od doma ali pa si jih bomo izposodili v knjižnici. Učenci se bodo o knjigah pogovarjali, aktivnosti, s katerimi bodo popestrili dneve, ko bomo vsi brali, pa bodo načrtovale učiteljice same. Datumi branja bodo določeni naknadno glede na pomembne obletnice v tem šolskem letu, predvidoma bo to v decembru pred Dnevom samostojnosti, v februarju pred Prešernovim praznikom in v aprilu ob mesecu knjige.

Cilji projekta: razvijanje interesa za branje in zmožnosti samostojnega branja, razvijanje bralne kulture učencev in strokovnih delavcev, komunikacija s knjigo in med učenci o knjigi, ozaveščanje pomena praznikov, povezanih z branjem in knjigo, promocija knjig med učenci in učitelji ter pogovori o knjigah ter večji odstotek učencev, vključenih v tekmovanje za bralno priznanje.

 

mega kvizSLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in (tudi v letošnjem letu) z Narodnim muzejem Slovenije. Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole. Letošnja tema kviza je 100 let Narodne galerije.
Učenci bodo kviz reševali pri pouku v sodelovanju z učitelji likovne umetnosti in knjižničarko.
RASTEM S KNJIGO

V okviru leta kulture je v šolskem letu 2006/2007 prvič potekal skupni projekt Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport ter Zveze splošnih knjižnic Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Projekt se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu. Učenci 7. razredov bodo obiskali najbližjo splošnoizobraževalno knjižnico, jo spoznali ter v dar prejeli leposlovno knjigo po izboru državne komisije.

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SEZNAMOV ZA DOMAČE BRANJE, SLOVENSKO, ANGLEŠKO IN NEMŠKO BRALNO ZNAČKO ter zagotavljanje knjig za nemoteno izvedbo tekmovanj.

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA

je interesna dejavnost, ki se odvija v šolski knjižnici. Učenci  2. in 3. razreda se vsak teden srečujejo z mentorjema, Urško Sotler in Tadejem Gregorcem, prebirajo pravljice ter na izbrano temo tudi ustvarjajo. 

  martin2

OBČASNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI

Uganke meseca, velike obletnice, knjižne stojnice, sodelovanje z Osrednjo knjižnico Celje in drugimi kulturnimi ustanovami, sodelovanje pri vseh projektih šole, mednarodnih srečanjih …

DELO Z OSTALIH PODROČIJ VIZ

– sodelovanje pri projektih in dnevih dejavnosti šole
– splošna podoba šole (urejanje panojev ter razstav)
– stiki z mediji
– priprava zbirnika tekmovanj v znanju
– urejanje kotička šolske knjižnice ter Kulturnice na hodniku šole
– priprava programa za nadarjene
– urejanje spletne strani šolske knjižnice
– šolska kronika