03 425 14 00 info@3os-celje.si

Šolska svetovalna služba

 

Šolska svetovalna služba izhaja iz spoznanja, da je posameznik osebnost v celoti ter hkrati pomemben del ožjega in širšega socialnega okolja. V svetovalnem odnosu upošteva tudi posameznikove povezave z ostalimi udeleženci oziroma podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje.

Šolska svetovalna služba si prizadeva za optimalni razvoj vsakega učenca in uresničevanje vzgojno izobraževalnih ciljev šole kot celote. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci in po potrebi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

V ospredju je nudenje pomoči, izvajanje preventivne in razvojne dejavnosti ter načrtovanje in vrednotenje na različnih področjih: vzgojna dejavnost, šolska pravila, telesni, osebni in socialni razvoj posameznika, začetek šolanja, karierna orientacija, socialno-ekonomske stiske, zdravstveno varstvo, pridobitev statusa športnika oz. kulturnika, prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami in vključevanje v delo z njimi.

Ravna se po osnovnih načelih svetovanja:

  • Prvo temeljno načelo svetovalnega dela, iz katerega izhaja in na katerem gradi svetovalna služba v šoli, je dobro učenca, saj gre za najšibkejšega in najbolj ranljivega udeleženca v šoli.
  • Drugo načelo je načelo prostovoljnosti. Vsi udeleženci v šoli morajo v svetovalni odnos vstopati prostovoljno.
  • Tretje načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu, ki je pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi.

Strokovno etično načelo zaupnosti se pri opravljanju svetovalnega dela v šoli dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov.

Svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.

Delo šolske svetovalne službe opravljata pedagoginja Damjana Kladnik in socialna pedagoginja Monika Kristanc. Za srečanje se lahko dogovorite vsak delovni dan med 7. in 14. uro. Na voljo sta vam tudi v času govorilnih ur ali na elektronskih naslovih. Vabljeni vsi, ki v danem trenutku potrebujete pomoč ali nasvet.

Dostopnost