03 425 14 00 info@3os-celje.si

Zdravstveno varstvo

Šola skrbi za preventivno zdravstveno varstvo učencev. Pri tem sodeluje z Dispanzerjem za šolske otroke in mladino ZD Celje pri rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih in cepljenjih ter preventivni dejavnosti na področju vzgoje za zdravje in zobozdravstva. Zdravstveno varstvo poteka  skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE IN MLADINO

Šolska zdravnica, dr. Tanja Zbašnik Mulec, dr. med., spec. pediatrije, se nahaja v ambulanti št. 3. Kontaktna oseba za sistematične preglede je ga. Simona Hliš.

Učenec dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet šolskih dni in je obiskal zdravnika. Celoletna opravičila od pouka športa pridobivajo otroci pri zdravniku skupaj s starši.

Delo v dispanzerju za šolske otroke in mladino poteka vsakodnevno od 7. do 14. ure, ob ponedeljkih pa od 13. do 20. ure. Podrobnejši razpored zdravnic je dosegljiv na spletni strani šolskega dispanzerja.

SISTEMATSKI PREGLEDI

Sistematski pregledi bodo v šolskem letu 2022/2023 potekali v Dispanzerju za šolsko otroke in mladino v dopoldanskem času. Učence spremlja razrednik, kateremu zdravnik po pregledu poda sliko zdravstvenega stanja razreda.

  1. razred (september)

Učenci pridejo na pregled v spremstvu razrednika. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Gibam se), ki jih ozavešča o pomenu redne telesne dejavnosti za zdravje. Izpolnijo anketo o življenjskih navadah in razvadah,  ob kateri se potem pogovorijo z zdravnico. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in  presejalne teste, zaključek pregleda. Pregled vključuje preverjanje sluha z audiometrom. Otroci oddajo tudi kri in urin za diagnostiko slabokrvnosti in bolezni ledvic. Deklice imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti infekciji s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo raka na materničnem vratu in genitalne bradavice.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

  1. razred (oktober) 

Otroci pridejo na pregled pridejo v spremstvu razrednika. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Odraščanje), da se otroke čim bolje pripravi na obdobje odraščanja in sprememb v mladostništvu. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalne teste, zaključek pregleda. Deklice imajo ob pisni privolitvi staršev cepljenje proti infekciji s humanimi papiloma virusi (HPV), ki povzročajo raka na materničnem vratu in genitalne bradavice.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.9. razred (januar)

  1. razred (januar, februar)

V devetem razredu se učenci odločajo o poklicu in srednji šoli. V februarju se po potrebi izdajajo zdravniška potrdila za tiste učence, ki se vpisujejo na srednje šole, ki imajo zdravstvene zahteve za vpis. Seznam teh šol je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis. Zdravniška potrdila so vezana na sistematski pregled v osmem razredu in jih plača zdravstvena zavarovalnica, vendar le prvo potrdilo. Če si učenec glede vpisa premisli, mora vsako naslednje potrdilo plačati.

  1. razred (marec, april)

Otroci pridejo na pregled v spremstvu učiteljice. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Zdrav način življenja prvošolca) z namenom, da se pri učencih spodbudi razmišljanje o zdravem načinu življenja na različnih področjih, varni poti v šolo, prehrani, gibanju, spanju, sedenju, šolski torbici. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Sistematski pregled in cepljenje prvošolcev vključuje cepljenje proti hepatitisu B (tretja doza) in preiskava sluha (audiometrija).

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

  1. razred (marec, april)

Otroci pridejo na pregled v spremstvu učiteljice. Najprej imajo zdravstveno vzgojo (Dobra drža pri otrocih) z namenom, da se jih poskuša vzpodbuditi k izbiri kakovostnih dejavnosti ter ozavestiti o pomenu dobre drže. Pregled obsega: pregled zdravstvene dokumentacije, osebno anamnezo, družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski status in presejalni testi, zaključek pregleda. Otroci so ob pregledu cepljeni proti davici, oslovskemu kašlju in tetanusu.

Starši sporočijo morebitne opombe in vprašanja v zvezi z otrokovim zdravstvenim stanjem in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi v času pregleda.

Šolski novinci (april, maj)

V tem času potekajo pregledi otrok pred vstopom v šolo. Otroci so cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B (prva doza). Po štirih tednih so povabljeni na drugo dozo proti hepatitisu B (prva in druga doza) v spremstvu staršev, tretjo dozo pa dobijo praviloma na sistematskem pregledu v prvem razredu. Otroci so na pregled vabljeni s starši na podlagi seznama vpisanih po zaključku vpisnega postopka.

Namenski pregledi

To so kontrolni pregledi po sistematičnih pregledih,  kamor otroke vabijo osebne zdravnice. Sem spadajo tudi pregledi pred odhodom na zdravstveno letovanje. Pregledi pred odhodom na letovanje, ki ni medicinsko indicirano, so samoplačniški.

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Na šoli bo v šolskem letu 2022/2023 potekal preventivni program zdravstvene vzgoje pod okriljem Centra za krepitev zdravja. Izvajalke preventivnih predavanj so višje medicinske sestre: Alenka Livk, Barbara Ramšak in Barbara Krajnc.

Tematski razpored predavanj po razredih je v preglednici.

 
RAZRED
 
TEMA
 
1. razred  Zdrave navade 
2. razred Osebna higiena 
3. razred  Zdrav način življenja (zdrava prehrana, gibanje) 
4. razred Skrb za telo (varovanje čutil in hrbtenice) 
5. razred Preprečevanje poškodb in prva pomoč 
6. razred Odraščanje (varovalna vedenja) 
7. razred Pozitivna samopodoba in stres 
8. razred Zasvojenost 
9. razred Vzgoja za zdravo spolnost 

 

Dodatne možne vsebine: Prva pomoč, Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, Zdrava prehrana (sestavljanje obrokov z modelčki), Zaščita pred soncem, Kontrola umitih rok z lučko.

ZOBOZDRAVSTVO IN VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE

Za osnovnošolce se bodo tudi v tem šolskem letu izvajali sistematski pregledi zob. Zobozdravstveni pregledi potekajo v stavbi Zdravstvenega doma Celje, v 2. nadstropju – trakt E. Terminski plan zobozdravstvenih sistematskih pregledov določamo v sodelovanju z medicinskimi sestrami zobozdravstvene preventive: go. Brigito Novak, go. Sejado Kahvedžić in go. Petro Javšnik.

Razredniki posameznih razredov vodijo učence na sistematske preglede zob. Po razporedu JZ ZD Celje imajo učenci od 1. do 5. razreda pregled ob 8. uri zjutraj, od 6. do 9. razreda pa ob 11. uri. Prvi razredi bodo dobili vabila za sistematski pregled zob v popoldanskem času skupaj s starši. Pregledi se bodo izvajali tudi v tistih razredih, ki lani niso bili pregledani.

Ob sistematskih pregledih zob za vse učence poteka tudi vzgoja za ustno zdravje. Učenci se v obliki predavanj, demonstracij ali razgovorov podučijo o pomenu ustne higiene in o tem, kaj lahko sami naredijo za zdravje svojih zob. Ozaveščajo se o škodljivih razvadah, nepravilnostih pri izraščanju zob ter številnih drugih pomembnih preventivnih temah…

Za starše učencev prvih razredov se organizira predavanje v popoldanskem času. Prvošolcem se opravi pregled zob, staršem pa predstavi načrt zobozdravstvene preventive. Preventivna sestra tekom šolskega leta obišče prvošolce tudi v razredu, testira njihovo čistost zob in opažanja vpiše v karton. Skupaj ponovijo pravilno tehniko umivanja zob (zobne ščetke otroci prinesejo od doma), preberejo kakšno poučno zgodbico in se pogovorijo o skrbi za zdrave zobe.

Učenci od 2. do 5. razreda bodo tekom šolskega leta vključeni v tekmovanje za čiste zobe. Preventivna sestra bo približno enkrat mesečno nenapovedano naključno izbranim otrokom testirala čistost zob. Akcija je namenjena spremljanju čistosti zob ter predvsem spodbuja otroke k redni in natančni higieni zob.

 

 

Dostopnost