PREDNOSTNE DELOVNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2020/21

 

NALOGA KOORDINATOR NOSILCI ROK
           I. UČIMO DRUGAČE      
Oblikovanje skupne platforme za pouk v živo/na daljavo v okviru programskega orodja Teams in Office 365, vodeno in medsebojno izobraževanje z izmenjavo izkušenj. Mojca Godec s timom, vodje timov Strokovni delavci Vse leto
Uvajanje dela z iPadi, izobraževanje in izmenjava praks dela v razredu Mojca Godec s timom Strokovni delavci Vse leto
Strukturirano umeščanje vsebin IKT v vseh razredih po vertikali v skladu z načrtovanimi dejavnostmi po starostnih obdobjih Mojca Godec timom, vodje timov Strokovni delavci Vse leto
Sodelovanje v različnih dodatnih dejavnostih (First Lego League …) povezovanje s sosednjimi šolami in popularizacija uporabnih IKT ved med učenci in delabci. Mojca Godec s timom Strokovni delavci Vse leto
Spodbujanje razvoja inovativnih pristopok k poučevanju, povečanemu vključevanju učencev v VIZ proces, iskanje mednarodnih povezav in možnosti za strokovni razvoj in iskanje primerov dobre prakse. Aleksander Verhovšek Strokovni delavci Vse leto
Uvajanje ključnih kompetenc projekta Pogum v šolsko delo (elementi formativnega spremljanja) z medsebojnimi in medkolegialnimi hospitacijami. Tadej Gregorc Člani tima Pogum Vse leto
           II. BREZOGLJIČNI      
Vključitev v projekt brezogljičnih šol, načrtovanje dejavnosti povezanih z zmanjševanjem ogljičnega odtisa in promocija projekta Aleksander Verhovšek s timom Strokovni delavci Vse leto
          III. NAJ ZNANJE POSTANE VREDNOTA      
Iskanje novih poti do znanja, jasna opredelitev minimalnih standardov, vztrajanje pri strokovnosti, povezovanje s sosednjimi šolami, izmenjava izkušenj, skupni projekti. Vodje timov Strokovni delavci Vse leto
Sodelovanje v projektu medsebojnih kolegialnih hospitacij oz. medsebojnih hospitacij/sodelovanja s srednjimi šolami (SŠGT, GCC, I. gimnazija v Celju, SZŠC, GŠC). Aleksander Verhovšek, vodje timov, AR OŠ in SŠ Strokovni delavci Vse leto
Vpeljava dejavnosti, ki bodo spodbujale željo po znanju (projekt Male sive celice, tekmovanja v znanju, raziskovalna dejavnost, delavnice za ustvarjalne/nadarjene na šoli, udeležba na dejavnostih, ki jih ponujajo SŠ, Ambasador kulture, sodelovanje pri vzpostavitvi Konfucijeve učilnice s poukom kitajskega jezika na šoli, spodbujanje razvijanja nadarjenih učencev z oblikovanjem celjskega NTC centra na III. Š Celje (dr. Rajović, OŠ  Mihe Pintarja Toleda).  Aleksander Verhovšek, Alena Munda, šolska svetovalna služba, strokovni delavci, vodje timov Strokovni delavci Vse leto
         IV. EVROPA SMO MI      
Aktivno iskanje povezav in nadgradnje le-teh (EU projekti: organizacija Evropske vasi, MEPI, Erasmus+, projekt SIMS (integracija tujcev). Aleksander Verhovšek, strokovni timi in strokovni delavci Strokovni delavci Vse leto