PREDNOSTNE DELOVNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

NALOGA

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

           I. UČIMO DRUGAČE

 

 

 

Delo v enotni platformi za pouk v živo/na daljavo v okviru programskega orodja Teams in Office 365, vodeno in medsebojno izobraževanje z izmenjavo izkušenj.

Mojca Godec s timom

Strokovni delavci

Vse leto

Uvajanje dela z iPadi, izobraževanje in izmenjava praks dela v razredu

Mojca Godec s timom

Strokovni delavci

Vse leto

Strukturirano umeščanje vsebin IKT v vseh razredih po vertikali v skladu z načrtovanimi dejavnostmi po starostnih obdobjih

Mojca Godec s timom, vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Sodelovanje v različnih dodatnih dejavnostih (First Lego League, …) povezovanje s sosednjimi šolami in popularizacija uporabnih IKT ved med učenci in delavci.

Mojca Godec s timom

Strokovni delavci

Vse leto

Spodbujanje razvoja inovativnih pristopok k poučevanju, povečanemu vključevanju učencev v VIZ proces, iskanje mednarodnih povezav in možnosti za strokovni razvoj in iskanje primerov dobre prakse.

Aleksander Verhovšek

Strokovni delavci

Vse leto

Uvajanje ključnih kompetenc projekta Pogum v šolsko delo (elementi formativnega spremljanja) z medsebojnimi in medkolegialnimi hospitacijami.

Tadej Gregorc

Člani tima Pogum

Vse leto

           II. BREZOGLJIČNI

 

 

 

Vključitev v projekt brezogljičnih šol, načrtovanje dejavnosti povezanih z zmanjševanjem ogljičnega odtisa in promocija projekta. Vključitev v okoljevarstvene akcije, organizacija Pešbusa, obeležitev Tedna brez avtomobila, organizacija zbiralnih akcij, izobraževanje otrok na temo okoljskega trajnostnega razvoja ipd.

Aleksander Verhovšek s timom

Strokovni delavci

Vse leto

          III. NAJ ZNANJE POSTANE VREDNOTA

 

 

 

Iskanje novih poti do znanja, jasna opredelitev minimalnih standardov, vztrajanje pri strokovnosti, povezovanje s sosednjimi šolami, izmenjava izkušenj, skupni projekti.

Vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Sodelovanje v projektu medsebojnih kolegialnih hospitacij oz. medsebojnih hospitacij/sodelovanja s srednjimi šolami (SŠGT, GCC, I. gimnazija v Celju, SZŠC, ŠCC).

Aleksander Verhovšek, vodje timov, AR OŠ in SŠ

Strokovni delavci

Vse leto

Vpeljava dejavnosti, ki bodo spodbujale željo po znanju (projekt Male sive celice, tekmovanja v znanju, raziskovalna dejavnost, delavnice za ustvarjalne/nadarjene na šoli, udeležba na dejavnostih, ki jih ponujajo SŠ, Ambasador kulture, sodelovanje pri vzpostavitvi Konfucijeve učilnice s poukom kitajskega jezika in drugih delavnic na šoli, spodbujanje razvijanja nadarjenih učencev z oblikovanjem celjskega NTC centra na III. OŠ Celje (dr. Rajović, OŠ  Mihe Pintarja Toleda). 

Aleksander Verhovšek, Alena Munda, Petra Odlazek, Monika Kristanc, Damjana Kladnik, vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

IV. EVROPA SMO MI

 

 

 

Aktivno iskanje povezav in nadgradnje le-teh (EU projekti: organizacija Evropske vasi, MEPI, Erasmus+.

Aleksander Verhovšek, strokovni timi in strokovni delavci

Strokovni delavci

Vse leto