PREDNOSTNE DELOVNE NALOGE 2019/20

NALOGA

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

           I. AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO NAD ČRTO

 

 

 

Izvajanje principov »8 krogov odličnosti« in »življenja nad črto«  v razredu in na delovnem mestu.

Vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Skrb za lastno spoštovanje principov odličnosti in profesionalnosti ter udejanjanje le-teh pri svojem delu.

Aleksander Verhovšek in vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Šolski izzivi so moji izzivi (aktivno identificiranje težav, ki se pojavljajo pri delu in (skupno) aktivno iskanje rešitev zanje).

Vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Izobraževanje na temo dela s težavnejšimi učenci in učenci s statusom tujcev (Vesna Vuk Godina in VIZ Višnja Gora).

Aleksander Verhovšek in vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

           II. ODNOSI IN PROFESIONALNOST

 

 

 

Spoštovanje skupnih pravil in dogovorov, odkritost v profesionalnem smislu (udejanjanje principov odličnosti in življenja nad črto pri komunikaciji in ravnanju na delovnem mestu).

Aleksander Verhovšek, vodje timov

Strokovni timi

Vse leto

Iskanje priložnosti in načinov za medsebojno sodelovanje in nadgrajevanje odnosov (formalna in neformalna druženja, petkove konference, Urbani gladiator, promocija zdravja na delovnem mestu).

Tim delavcev šole, vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

           III. POSTAVIMO MEJE

 

 

 

Oblikovanje jasnih meja in pravil v odnosu do staršev, vstopa v šolo, odhajanje iz OPB, opravičevanje izostankov, komunikacije, posodobitev pravil šolskega reda.

Aleksander Verhovšek, šolska svetovalna služba, vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

           IV. NAJ ZNANJE POSTANE VREDNOTA

 

 

 

Iskanje novih poti do znanja, jasna opredelitev minimalnih standardov, vztrajanje pri strokovnosti, povezovanje s sosednjimi šolami, izmenjava izkušenj, skupni projekti.

Vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Sodelovanje v projektu medsebojnih kolegialnih hospitacij oz. medsebojnih hospitacij/sodelovanja s srednjimi šolami (SŠGT, GCC, I. gimnazija v Celju, SZŠC, GŠC).

Aleksander Verhovšek, vodje timov, AR OŠ in SŠ

Strokovni delavci

Vse leto

Vpeljava dejavnosti, ki bodo spodbujale željo po znanju (projekt Male sive celice, tekmovanja v znanju, raziskovalna dejavnost, delavnice za ustvarjalne/nadarjene na šoli, udeležba na dejavnostih, ki jih ponujajo SŠ, Ambasador kulture, sodelovanje pri vzpostavitvi Konfucijeve učilnice s poukom kitajskega jezika na šoli, spodbujanje razvijanja nadarjenih učencev z oblikovanjem celjskega NTC centra na III. Š Celje (dr. Rajović, OŠ  Mihe Pintarja Toleda). 

Aleksander Verhovšek, Alena Munda, šolska svetovalna služba, strokovni delavci, vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

V. EVROPA SMO MI

 

 

 

Aktivno iskanje povezav in nadgradnje le-teh (EU projekti: izmenjava z Nemčijo – pevski zbor, organizacija Evropske vasi, MEPI, Erasmus+ projekt Europa filmt Europa, projekt SIMS (integracija tujcev).

Aleksander Verhovšek, strokovni timi in strokovni delavci

Strokovni delavci

Vse leto